Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola
Nr 22 Artedoo

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:
Przedszkole Niepubliczne Nr 22 Artedoo
2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Organem prowadzącym przedszkole są 1) Adamczyk Danuta oraz 2) Adamczyk Paweł
4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:
Marki 05-270, ul. Rydza Śmigłego 71
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

§ 2
Przedszkole działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych;
b) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych;
c) niniejszego statutu.
§ 3
Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Niepubliczne
ARTEDOO
Marki, ul. Rydza-Śmigłego 71
tel. 602761556, www.artedoo.pl

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 4
1. Głównym celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
Zadania przedszkola koncentrują się na:
1) Wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2) Tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3) Wspieraniu aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4) Zapewnieniu prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5) Wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborze treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6) Wzmacnianiu poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7) Tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8) Przygotowywaniu do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9) Tworzeniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) Tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11) Tworzeniu warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy.
12) Współdziałaniu z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13) Kreowaniu, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijaniu zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14) Systematycznym uzupełnianiu, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15) Systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzącym do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16) Organizowaniu zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17) Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
2. Zadania realizowane przez przedszkole służą umożliwieniu dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna Służy to zapewnieniu dziecku na koniec wychowania przedszkolnego zdobycia osiągnięć w obszarze:
1) fizycznym
2) emocjonalnym
3) społecznym
4) poznawczym
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Przedszkole realizuje swoje zadania wynikające z programu wychowania przedszkolnego wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w placówce, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, a także czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek, pobyt na świeżym powietrzu, uroczystości przedszkolne, wycieczki w oparciu o zapisy regulujące warunki i sposoby realizacji:
1) Nauczyciele organizując zajęcia wspierające rozwój dziecka biorą pod uwagę:
a) typowe dla tego okresu potrzeby rozwojowe dziecka w tym potrzebę zabawy
b) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze
c) potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych i komunikacji
d) fizjologię i naturę pojawiania się zainteresowania zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych takich jak liczenie, czytanie, pisanie
2) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na stałym rytmie dnia dającym poczucie bezpieczeństwa i spokoju
3) Przedszkole jest miejscem w którym dziecko otrzymuje pomoc w rozumieniu dynamicznego i szybko zmieniającego się otoczenia
4) W przedszkolu dzieci przez zabawę uczestniczą w procesie alfabetyzacji. Poznają alfabet liter drukowanych oraz uczestniczą w zabawach przygotowujących do optymalizacji napięcia mięśniowego, planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranych znaków graficznych przygotowując się w ten sposób do nauki pisania liter.
5) Zajęcia na świeżym powietrzu są elementem codziennej pracy z dziećmi w każdej grupie wiekowej
6) Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci oraz poznawanie wielozmysłowe
7) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym odbywa się przede wszystkim poprzez zabawę, w różnych sytuacjach życia codziennego.
8) Dokonując wyboru nauczanego języka obcego przedszkole bierze pod uwagę jaki język obcy nowożytny nauczany jest w szkołach podstawowych na terenie gminy.
9) Przestrzeń rozwoju dzieci jest w przedszkolu twórczo organizowana na podstawie diagnozy i obserwacji potencjału dzieci oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia. Przestrzeń aranżowana jest tak aby umożliwić dzieciom podejmowanie różnorodnych form działalności.
10) Przedszkole stwarza dzieciom możliwość podejmowania różnorodnych form samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów przez wykorzystanie elementów przestrzeni takich jak zabawki i pomoce dydaktyczne bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych
11) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom odpoczynek, celebrowanie, komponowanie i wybieranie posiłków, podejmowanie prac porządkowych, zaspokajanie potrzeb związanych ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi
12) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
4. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną w formie programów własnych
zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
2) każda grupa powierzana jest opiece nauczyciela programowego oraz innego pedagoga lub pomocy nauczyciela
3) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci;
4) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniana jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła,
6. Przedszkole sprawuje opieką nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opieką wychowawcy grupy lub pod opieką upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
1) w szczególnych przypadkach dzieci mogą być odbierane przez rodzeństwo, które ukończyło 12 rok życia na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka;
2) rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3) osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.
1. W przedszkolu organizowane są, na życzenie rodziców
1) zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, język angielski, taniec, SI lub inne) - zajęcia opłacane przez rodziców
2) nauka religii – po uzyskaniu zgody rodziców


ROZDZIAŁ III
Organa przedszkola

§ 5
Organami przedszkola są:
1. Dyrektor zarządzający
2. Rada Pedagogiczna,
3. Dyrektor ds. dydaktycznych ( z-ca dyrektora) – osoba wyznaczona przez dyrektora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje w celu sprawowania nadzoru pedagogicznego.

§ 6
1. Zadaniem Dyrektora Zarządzającego( organu prowadzącego ) jest:
1) Organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola;
2) Reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
3) Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;
4) Prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci;
6) Ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki ( wpisowe, czesne i wyżywienie, zajęcia dodatkowe ),
7) Podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy.
8) Przygotowanie w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych statutu oraz jego zatwierdzenie.
§ 7
1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.
4. Rada pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny
5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem rady.
7. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
- dyrektor ds. dydaktycznych - przewodniczący Rady Pedagogicznej.
- wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
8. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
-ustalenie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola.
-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- proponowanie Dyrektorowi Zarządzającemu cykli wykładów, różnych form doskonalenia dla personelu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej posiedzenia Rady pedagogicznej

§ 8
Dyrektor ds. dydaktycznych jako osoba upoważniona i wyznaczona przez organ prowadzący do pełnienia nadzoru pedagogicznego
1) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
2) Prowadzi dokumentację z nadzoru pedagogicznego;
3) Koordynuje opieką nad dziećmi zapisanymi do przedszkola;
4) Współpracuje z rodzicami;
5) Opracowuje dokumenty związane z planowanym i realizowanym nadzorem pedagogicznym;
6) Nadzoruje organizację imprez przedszkolnych;
7) Reprezentuje Przedszkole w czasie nieobecności Dyrektora Zarządzającego;
8) Opracowuje zakres obowiązków (czynności) nauczycieli;

§ 9
Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.


ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

§ 10
1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
4. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
5. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§ 11
1. Rok szkolny( praca programowa) w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 30 czerwca następnego roku. W okresie wakacji organizowana jest opieka, rekreacja, zabawy.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.
3. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki.

§ 12
1. Godzina zajęć dla nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3- i 4-letnich, 25–30 minut dla dzieci 5-6 letnich

§ 13
1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany program wychowania przedszkolnego oraz programy własne nauczycieli stanowiące uzupełnienie oferty programowej dopuszczone do użytku przez Radę Pedagogiczną.
2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
o nie krócej niż 5 godzin dziennie
o od poniedziałku do piątku
o w godzinach od 8.00 do 13.00
o przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.
3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor zarządzający placówki.

§ 14
1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
2. Wyjątek stanowi nauka języka angielskiego, rytmiki, zajęć artystycznych, profilaktyki logopedycznej, które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, gdyż wynikają z programu przedszkola. Dodatkowo dzieci 5-letnie objęte są programem informatycznym.
3. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor zarządzający przedszkola.
4. W przedszkolu, na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.
5. Nieuczestniczenie w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
6. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
7. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
8. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowana w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.
9. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.) a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków sukcesami.

§ 15
1. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

§ 16
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z czterech głównych posiłków dziennie:
1. śniadanie
2. pierwsze danie ( zupa)
3. drugiego danie
4. podwieczorek

§ 17
1. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora zarządzającego przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
§ 18
2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w przedszkolu przestrzega się proporcji zagospodarowania czasu dzieciom w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora zarządzającego przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 19
Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
• Sześć sali do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
• salę gimnastyczno-sensoryczną
• toalety dla dzieci i dorosłych,
• szatnie dla dzieci,
• kuchnię i zaplecze kuchenne,
• pomieszczenia administracyjne,
• pomieszczenia socjalne,
• ogród i plac zabaw wyposażony w sprzęt dostosowany do wieku dzieci.

 

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 20
1. Dyrektor zarządzający zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
4. Dyrektor zarządzający zatrudnia dyrektora ds. dydaktycznych – nauczyciela posiadającego pełne kwalifikacje do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

§ 21
1. Dyrektor zarządzający przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi kierującemu, który posiada pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Dodatkowo może być zatrudniony inny nauczyciel bądź pomoc nauczyciela-bez kwalifikacji.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela kierującego oddziałem i praca programową jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
4. Nauczyciel ma obowiązek:
a) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym
b) znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego
c) planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
d) dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom,
e) otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
f) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
g) w uzasadnionych przypadkach opracowywać indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka i realizować go .
h) opracować i realizować indywidualny plan działań wspierających rozwój dziecka uzdolnionego,
i) niezwłocznie informować dyrektora ds. dydaktycznych o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną .
k) prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
l) współpracować z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu intensyfikowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka oraz realizacji przez niego jego praw i obowiązków
m) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w przedszkolu i poza placówką,
n) stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesy wychowawczego i dydaktycznego,
o) rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami,
p) wykonywać polecenia dyrektora ds. dydaktycznych i osoby upoważnionej przez niego do realizacji określonych zadań,
r) rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora zarządzającego), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora ds. dydaktycznych i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
5. Nauczyciel ma prawo do:
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) realizacji ścieżki awansu zawodowego,
d) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
e) korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi
f) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnych w placówce,
g) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora ds. dydaktycznych, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
h) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 22
Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
1. znajomość i stosowanie postanowień niniejszego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym,
2. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
3. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
4. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
5. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora zarządzającego), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora zarządzającego lub dyrektora ds. dydaktycznych i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
6. Nienaganna postawa moralna

 

ROZDZIAŁ VI
Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

§ 23
1. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
1) zebrania ogólne i grupowe,
2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
3) zajęcia otwarte,
4) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem itp.
5) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
6) warsztaty dla rodziców,
7) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
8) gazetki informacyjne dla rodziców,
9) wycieczki,
10) spotkania integracyjne, festyny,
11) inne formy stosowane w pedagogice.
3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
1) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
2) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola oraz poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
3) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
5) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
6) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,
8) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
9) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,
10) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
11) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
12) zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
13) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
14) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.
4. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
a. znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących,
b. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
c. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,
d. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, (pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę),
e. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą .
f. odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci,
g. niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
h. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
i. na bieżąco informować nauczyciela lub dyrektora zarządzającego o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
j. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
k. terminowo, uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem zarządzającym przedszkolem
l. respektować uchwały Rady Pedagogicznej zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych",
m. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
n. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 24
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2. Dzieci w wieku 6 lat obywają w przedszkolu roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Dziecko, które ukończyło 7 lat jest obowiązane rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, i miarę w wolnych miejsc, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
2) akceptacji takim jaki jest,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,
4) poszanowania godności i własności osobistej,
5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
6. Do obowiązków dziecka należy:
1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,
2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,
3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny),
4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,
5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów,
6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 25
1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem zarządzającym w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobyt dziecka w warunkach przedszkolnych.
3. Decyzja dyrektora zarządzającego jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców jak i pracowników przedszkola.
4. Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka.

 

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 26
1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem zarządzającym przedszkola i złożeniu tzw. karty zgłoszenia zawierającej pełne dane osobowe dzieci i rodziców/prawnych opiekunów, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego.
2. Okres rekrutacyjny w przedszkolu podzielony jest na dwa etapy:
1) pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których rodzice, w wyznaczonym przez dyrektora zarządzającego terminie, złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy,
2) drugi etap dotyczy pozostałych dzieci, których rodzice w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy.
3. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.
4. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 26 ust. 1 niniejszego statutu następuje w przypadkach przewidzianych umową.
5. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§ 27
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora zarządzającego przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:
1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu, regulaminu przedszkola.
2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat obowiązujących w placówce na zasadach określonych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno – prawnej,
3) zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu
4) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:
5) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
6) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
7) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.
2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 26 ust. 1 niniejszego statutu.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
4. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 28
1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1) dotacji Gminy Miasta Marki – proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminę Marki
2) dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczny przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne,
3) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola,
4) opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
5) darowizn,
6) opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia,
7) innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszów, zbiórek surowców wtórnych.
2. Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

 

Opłaty

§ 29
1. Opłata rekrutacyjna jednorazowa(wpisowe), - wnoszona w momencie zapisu – nie podlega zwrotowi. Pieniądze pozyskane z opłaty rekrutacyjnej zostaną spożytkowane na zakup wyposażenia dydaktycznego dla dzieci ( tzw. wyprawka ) jak również opłacenie imprez, teatrzyków w danym roku przedszkolnym.
2. Miesięczna opłata stała - czesne + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu określona jest do 31 maja danego roku na kolejny rok przedszkolny przez dyrektora zarządzającego, jednak w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie z zastrzeżeniem miesięcznego okresu karencji.
3. Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca, na konto
Przedszkola (podane na stronie internetowej Przedszkola lub w Przedszkolu na tablicy)
lub bezpośrednio na terenie placówki.
4. W sytuacji zalegania z odpłatnością, Organ Prowadzący Przedszkole naliczy odsetki
ustawowe zgodnie z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po
uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora zarządzającego, termin płatności może ulec zmianie.
5. W przypadku, nieobecności dziecka w Przedszkolu odliczana będzie stawka żywieniowa
(stawka. x ilość dni nieobecnych) w kolejnym miesiącu, jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godziny 8.00 danego dnia.
6. Opłata stała- czesne nie ulega zwrotowi. Może być ona zmniejszona o maksymalnie 20% jeżeli:
- w okresie wakacji dziecko jest nieobecne cały miesiąc (od 1 dnia miesiąca do 31 dnia miesiąca) - w ciągu roku przedszkolnego dziecko jest nieobecne przez miesiąc (od 1 do 31 danego miesiąca), a powodem jest zły stan zdrowia ( hospitalizacja, wyjazd sanatoryjny)
7. Rodzice ponoszą również koszty wybranych przez siebie zajęć dodatkowych oraz innych opłat ustalonych na zebraniu, związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu, wycieczkami ( opłata za autokar ,bilety wstępu).
8. Koszt za zajęcia dodatkowe nie podlega zwrotowi, ponieważ jest kalkulowany w oparciu ilość zadeklarowanych dzieci.
9. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, przez które nastąpiło czasowe zawieszenie działalności placówki, a placówka wykazuje gotowość do realizacji świadczenia (nauczanie zdalne bądź inna forma realizacji funkcji edukacyjnej) rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty kwoty czesnego pomniejszonej w sposób gwarantujący ciągłość funkcjonowania placówki.


ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 30
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
1) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,
2) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
6. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.
7. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001