Misja Przedszkola

Misja Przedszkola XXI wieku

Misją naszego przedszkola są wszechstronne działania mające na celu:
1. Wzmacnianie potencjału rozwojowego dzieci poprzez dostarczanie wrażeń mających wpływ na rozwój uzdolnień u dzieci
2. Rozwój w nowoczesnych (na miarę XXI wieku), bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb dzieci warunkach lokalowych
3. Wyrównywanie nieharmonijności rozwojowych poprzez organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci tak, aby na dalszym etapie edukacyjnym jakim jest szkoła, mogły uniknąć porażek i łatwiej wejść w rolę ucznia

 

Misja będzie realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej oraz terminowej realizacji celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Programach własnych, opracowanych autorsko przez kadrę pedagogiczną, będących uzupełnieniem programu wychowania przedszkolnego.
 

Potencjał:
1. Dogodna lokalizacja ? łatwy dojazd, zaciszne miejsce - dalekie od zgiełku ulicznego, sąsiedztwo lasu
2. Nowoczesny, piętrowy, bezpieczny budynek z bardzo dobrym wyposażeniem w:
? zaplecze kuchenne - posiłki przygotowywane na miejscu, realizacja diet żywieniowych
? jasne, przestronne, komfortowo wyposażone sale
? salę do pracy korekcyjno - kompensacyjnej ( logopedyczna, do pracy indywidualnej)
? salę terapeutyczną (terapia SI, muzykoterapia)
? przestronny, dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci - ogród z placem zabaw
3. Wyselekcjonowana, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, umiejętności a przede wszystkim ?otwarte serce do pracy z dziećmi" kadra pedagogiczna i obsługowa przedszkola.
4. Nadzór nad organizacją placówki prowadzony przez osobę z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem, kilkukrotnie nagrodzoną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

 

Cele główne wskazane w misji będą realizowane poprzez następujące cele szczegółowe, zadania:
1. Wzbogacenie oferty przedszkola poprzez organizację zajęć kształtujących u dzieci odporność emocjonalną, rozwijających umiejętności społeczne
2. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w myśl Rozporządzenia z 17 listopada 2010 roku
3. Stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków sprzyjających edukacji, zabawie dzieci poprzez:
? Zorganizowanie bogatej bazy materialnej i dydaktycznej
? Dostosowanie wyposażenia przedszkola do potrzeb dzieci
? Systematyczne przeprowadzanie konserwacji i przeglądów
? Realizacja obowiązków związanych z BHP i P. Poż.
? Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych
? Przygotowanie Regulaminu Bezpieczeństwa
? Opracowanie i wdrożenie regulaminów, procedur, zasad realizowanych na terenie przedszkola, służących podniesieniu bezpieczeństwa
? Zainstalowanie systemu kontroli dostępu
4. Zapewnienie kompetentnych, odpowiednio wykwalifikowanych osób do pracy z dziećmi poprzez:
? Szczegółową analiza kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych osób
? Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
5. Zorganizowanie możliwości ustawicznego kształcenia i doskonalenia pracownikom pedagogicznym poprzez:
? Opracowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego uwzględniającego Plan Doskonalenia Zawodowego
? Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli
6. Realizacja współpracy z rodziną dziecka poprzez:
? Opracowanie i zatwierdzenie Planu Współpracy z rodziną dziecka (zajęcia otwarte, integracyjne, uroczystości, pikniki, warsztaty)
? Prowadzenie ? strefy rodzica" na stronie internetowej
? Udostępnienie rodzicom dostępu do monitoringu na terenie przedszkola
? Pomoc w organizowaniu pomocy specjalistycznej dla dziecka
? Pozyskiwanie opinii rodziców dotyczących funkcjonowania przedszkola
7. Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez realizację programów innowacyjnych, wzbogacających ofertę programową
8. Realizacja atrakcyjnych zajęć mających wpływ na rozwój uzdolnień u dzieci
9. Organizowanie działań na terenie przedszkola, związanych z promowaniem zdrowia poprzez:
? Zapewnienie odpowiedniego zdrowego żywienia, spełniającego wszystkie normy dla dzieci w wieku przedszkolnym
? Dostosowanie jadłospisów do potrzeb dietetycznych poszczególnych dzieci (alergie, nietolerancje pokarmowe)
? Badania przesiewowe mające wyłonić dzieci z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (logopedyczne, SI, wady postawy, ortodontyczne, badanie wzroku)
? Przestrzeganie zasad dotyczących zdrowia zawartych w §3 Regulaminu Przedszkola
? Realizację zajęć profilaktycznych
? Możliwie jak najdłuższy pobyt na świeżym powietrzu

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001