+48 602 761 556

 

Statut Niepublicznego Przedszkola
ArtEdoo

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 

§ 1


1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne Artedoo
2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Danuta Adamczyk
zamieszkała: ........................................
4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:
05-270 Marki ul. Rydza Śmigłego 71
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty


§ 2


Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity ? Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,
4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity ? Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych,
6. niniejszego statutu


§ 3


Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

Przedszkole Niepubliczne

ARTEDOO

05-270 Marki, ul. Rydza-Śmigłego 71

tel. 602 761 556, www.artedoo.pl

 

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

 

§ 4

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w §4 ust. 1, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych.

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowywanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę:
a) dziecko widzem i aktorem,
b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec,
c) różne formy plastyczne;

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów zadania, z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez :
1) zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) umożliwienie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci5-letnie;

3) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

5) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

6) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; nabywanie przez dziecko kompetencji językowej;

8) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

9) zapewnienie dziecku warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, rozwijanie jego sprawności ruchowej oraz kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;

10) prowadzenie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanka; a w przypadku dziecka niepełnosprawnego zapewnienie mu opieki, edukacji i rewalidacji ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

11) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;

12) szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w Misji, koncepcji pracy i rozwoju placówki oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych na dany rok.

4. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną w formie programów własnych zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa ? zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
2) każda grupa powierzana jest opiece nauczyciela programowego oraz innego pedagoga lub pomocy nauczyciela
3) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci;
4) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniana jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci ? jedna osoba dorosła,

6. Przedszkole sprawuje opieką nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opieką wychowawcy grupy lub pod opieką upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
1) w szczególnych przypadkach dzieci mogą być odbierane przez rodzeństwo, które ukończyło 12 rok życia na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka;

2) rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3) osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.

7. W przedszkolu organizowane są, na życzenie rodziców
1) zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, język angielski, taniec, SI lub inne) - zajęcia opłacane przez rodziców
2) nauka religii ? po uzyskaniu zgody rodziców

 

ROZDZIAŁ III
Organa przedszkola


§ 5


Organami przedszkola są:
1. Dyrektor zarządzający - organ prowadzący
2. Rada Pedagogiczna,
3. Dyrektor ds. dydaktycznych ( z-ca dyrektora) ? osoba wyznaczona przez dyrektora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje w celu sprawowania nadzoru pedagogicznego.


§ 6


1. Zadaniem Dyrektora Zarządzającego( organu prowadzącego ) jest:
1) Organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola;
2) Reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
3) Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;
4) Prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci;
6) Ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki ( wpisowe, czesne i wyżywienie, zajęcia dodatkowe ),
7) Podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy.
8) Przygotowanie w porozumieniu z dyrektorem ds. dydaktycznych statutu oraz jego zatwierdzenie.

 

§ 7


1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.
4. Rada pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny
5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem rady.
7. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
- dyrektor ds. dydaktycznych - przewodniczący Rady Pedagogicznej.
- wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
8. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
-ustalenie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola.
-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- proponowanie Dyrektorowi Zarządzającemu ( organowi prowadzącemu) cykli wykładów, różnych form doskonalenia dla personelu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej posiedzenia Rady pedagogicznej

 

§ 8

 

1. Dyrektor ds. dydaktycznych jako osoba upoważniona i wyznaczona przez organ prowadzący do pełnienia nadzoru pedagogicznego
1) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
2) Prowadzi dokumentację z nadzoru pedagogicznego;
3) Koordynuje opieką nad dziećmi zapisanymi do przedszkola;
4) Współpracuje z rodzicami;
5) Opracowuje dokumenty związane z planowanym i realizowanym nadzorem pedagogicznym;
6) Nadzoruje organizację imprez przedszkolnych;
7) Reprezentuje Przedszkole w czasie nieobecności Dyrektora Zarządzającego;
8) Opracowuje zakres obowiązków (czynności) nauczycieli;


§ 9


Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.
 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola


§ 10


1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
4. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
5. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.


§ 11


1. Rok szkolny( praca programowa) w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 30 czerwca następnego roku. W okresie wakacji organizowana jest opieka, rekreacja, zabawy.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.
3. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki.
 

§ 12


1. Godzina zajęć dla nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15?20 minut dla dzieci 3- i 4-letnich, 25?30 minut dla dzieci 5 letnich
 

§ 13


1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany program wychowania przedszkolnego oraz programy własne nauczycieli stanowiące uzupełnienie oferty programowej dopuszczone do użytku przez Radę Pedagogiczną.
2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
- nie krócej niż 5 godzin dziennie
- od poniedziałku do piątku
- w godzinach od 8.00 do 13.00
- przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.
3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor zarządzający placówki.
 

§ 14


1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
2. Wyjątek stanowi nauka języka angielskiego, rytmiki, zajęć artystycznych, profilaktyki logopedycznej, które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, gdyż wynikają z programu przedszkola. Dodatkowo dzieci 5-letnie objęte są programem informatycznym.
3. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor zarządzający przedszkola.
4. W przedszkolu, na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.
5. Nieuczestniczenie w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
6. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
7. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
8. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowana w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.
9. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.) a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków sukcesami.

 

§ 15


1. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno ? pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.
 

§ 16


Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z czterech głównych posiłków dziennie:
1. śniadanie
2. pierwsze danie ( zupa)
3. drugiego danie
4. podwieczorek


§ 17


1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w przedszkolu przestrzega się proporcji zagospodarowania czasu dzieciom w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora zarządzającego przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 18


Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
? Sześć sali do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
? salę gimnastyczno-sensoryczną
? toalety dla dzieci i dorosłych,
? szatnie dla dzieci,
? kuchnię i zaplecze kuchenne,
? pomieszczenia administracyjne,
? pomieszczenia socjalne,
? ogród i plac zabaw wyposażony w sprzęt dostosowany do wieku dzieci.
 

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 

§ 19


1. Dyrektor zarządzający zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
4. Dyrektor zarządzający zatrudnia dyrektora ds. dydaktycznych ? nauczyciela posiadającego pełne kwalifikacje do sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 

§ 20


1. Dyrektor zarządzający przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi kierującemu, który posiada pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Dodatkowo może być zatrudniony inny nauczyciel bądź pomoc nauczyciela-bez kwalifikacji.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela kierującego oddziałem i praca programową jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
4. Nauczyciel ma obowiązek:
a) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym
b) znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego
c) planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
d) dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom,
e) otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
f) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
g) w uzasadnionych przypadkach opracowywać indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka i realizować go .
h) opracować i realizować indywidualny plan działań wspierających rozwój dziecka uzdolnionego,
i) niezwłocznie informować eksperta ds. merytorycznych o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno ? pedagogiczną .
k) prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
l) współpracować z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu intensyfikowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka oraz realizacji przez niego jego praw i obowiązków określonych w §23.
m) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w przedszkolu i poza placówką,
n) stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesy wychowawczego i dydaktycznego,
o) rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami,
p) wykonywać polecenia eksperta ds. merytorycznych i osoby upoważnionej przez niego do realizacji określonych zadań,
r) rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora zarządzającego), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez eksperta ds. merytorycznych i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

5. Nauczyciel ma prawo do:
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) realizacji ścieżki awansu zawodowego,
d) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
e) korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno ? pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi
f) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnych w placówce,
g) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora ds. dydaktycznych, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
h) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 

§ 21


Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
1. znajomość i stosowanie postanowień niniejszego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym,
2. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
3. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
4. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
5. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora zarządzającego), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora zarządzającego lub eksperta ds. merytorycznych i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
6. Nienaganna postawa moralna


ROZDZIAŁ VI
Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola


§ 22


1. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
1) zebrania ogólne i grupowe,
2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
3) zajęcia otwarte,
4) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem itp.
5) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
6) warsztaty dla rodziców,
7) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
8) gazetki informacyjne dla rodziców,
9) wycieczki,
10) spotkania integracyjne, festyny,
11) inne formy stosowane w pedagogice.
3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
1) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
2) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola oraz poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
3) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
5) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
6) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,
8) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
9) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,
10) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
11) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
12) zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
13) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
14) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.
4. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących,
2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,
4) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki ? przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, (pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę),
5) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą .
6) odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci,
7) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
8) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
9) na bieżąco informować nauczyciela lub dyrektora zarządzającego o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
10) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
11) terminowo, uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem zarządzającym przedszkolem
12) respektować uchwały Rady Pedagogicznej zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie ?problemów fizjologicznych",
13) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
14) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.
 

§ 23


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2. Dzieci w wieku 5 lat obywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, i miarę w wolnych miejsc, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat.
5. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
2) akceptacji takim jaki jest,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,
4) poszanowania godności i własności osobistej,
5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
6. Do obowiązków dziecka należy:
1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,
2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,
3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny),
4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,
5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów,
6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

 

§ 24


1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem zarządzającym w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobyt dziecka w warunkach przedszkolnych.
3. Decyzja dyrektora zarządzającego jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców jak i pracowników przedszkola.
4. Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka.
 

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
 

§ 25


1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem zarządzającym przedszkola i złożeniu tzw. karty zgłoszenia zawierającej pełne dane osobowe dzieci i rodziców/prawnych opiekunów, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego.
2. Okres rekrutacyjny w przedszkolu podzielony jest na dwa etapy:
1) pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których rodzice, w wyznaczonym przez dyrektora zarządzającego terminie, złożą ?Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", podpiszą umowę cywilno ? prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy,
2) drugi etap dotyczy pozostałych dzieci, których rodzice w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, złożą ?Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", podpiszą umowę cywilno ? prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy.
3. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.
4. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 25.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
5. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
 

§ 26


1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora zarządzającego przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:
1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu, regulaminu przedszkola.
2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat obowiązujących w placówce na zasadach określonych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno ? prawnej,
3) zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno ? wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu
4) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:
5) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
6) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
7) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.
2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 25.1 niniejszego statutu.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
4. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.
 

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
 

§ 27


1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1) dotacji Gminy Miasta Marki ? proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminę Marki
2) dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczny przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne,
3) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola,
4) opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
5) darowizn,
6) opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia,
7) innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszów, zbiórek surowców wtórnych.
2. Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.
 

ROZDZIAŁ IX

Opłaty

 

§ 28

 

1. Opłata rekrutacyjna jednorazowa(wpisowe), - wnoszona w momencie zapisu ? nie podlega zwrotowi. Pieniądze pozyskane z opłaty rekrutacyjnej zostaną spożytkowane na zakup wyposażenia dydaktycznego dla dzieci ( tzw. wyprawka ) jak również opłacenie imprez, teatrzyków w danym roku przedszkolnym.
2. Miesięczna opłata stała - czesne + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu określona jest do 31 maja danego roku na kolejny rok przedszkolny przez dyrektora zarządzającego.
3. Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca, na konto
Przedszkola (podane na stronie internetowej Przedszkola lub w Przedszkolu na tablicy)
lub bezpośrednio na terenie placówki.
4. W sytuacji zalegania z odpłatnością, Organ Prowadzący Przedszkole naliczy odsetki
ustawowe zgodnie z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po
uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora zarządzającego, termin płatności może ulec zmianie.
5. W przypadku, nieobecności dziecka w Przedszkolu odliczana będzie stawka żywieniowa
(stawka. x ilość dni nieobecnych) w kolejnym miesiącu, jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godziny 8.00 danego dnia.
6. Opłata stała- czesne nie ulega zwrotowi. Jednak może być ona zmniejszona o 20% jeżeli:
- w okresie wakacji dziecko jest nieobecne cały miesiąc (od 1 dnia miesiąca do 31 dnia miesiąca) - w ciągu roku przedszkolnego dziecko jest nieobecne przez miesiąc (od 1 do 31 danego miesiąca), a powodem jest zły stan zdrowia ( hospitalizacja, wyjazd sanatoryjny)
7. Rodzice ponoszą również koszty wybranych przez siebie zajęć dodatkowych oraz innych
opłat ustalonych na zebraniu, związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu, wycieczkami ( opłata za autokar ,bilety wstępu).
8. Koszt za zajęcia dodatkowe nie podlega zwrotowi, ponieważ jest kalkulowany w stosunku do zadeklarowanych dzieci. Jednak może być zmniejszony o 20% jeżeli w ciągu roku przedszkolnego dziecko jest nieobecne przez miesiąc (od 1do 31 danego miesiąca), a powodem jest zły stan zdrowia ( hospitalizacja, wyjazd sanatoryjny).
 

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
 

§ 29


1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
1) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,
2) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
6. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.
7. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. 

 

Podstawa prawna

 

Niniejszy statut jest zgodny z:

? Ustawą o Systemie Oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) (tekst jednolity)

? Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity ? Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

? Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół /Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami

? Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach./Dz. U. z 20010 r. Nr 228, poz. 1487/

? Rozporządzeniem MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia /Dz. U. z 2009 Nr 89, poz. 730./

? Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach /Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami/

? Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami/

? Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69/

? Konwencją o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. /Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami/

? Rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

? Rozporządzeniem MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

? Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1130)