+48 602 761 556

Regulamin
Niepublicznego Przedszkola
?Artedoo"

 

 

§ 1

Organizacja przedszkola


1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor zarządzający może zlecić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
3. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach od 6.30 do 18:00 (6.30 do 13 - pół etatu).
4. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00, a odbierać można od godz. 13:00 (dzieci 5-letnie).
5. Przedszkole w ramach czesnego organizuje

? język angielski,

? rytmikę,

? zajęcia artystyczne,

? profilaktykę logopedyczną,

? badania logopedyczne przesiewowe wszystkich dzieci,

? natomiast dla grupy dzieci 5-letnich organizowane są dodatkowo zajęcia informatyczne.

Co roku organizowany jest również program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych.

6. Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu. Dziecko otrzymuje 4 główne posiłki dziennie:

? Śniadanie 8.30

? pierwsze danie (zupa) 10.30

? drugie danie 12.30

? podwieczorek 15.00

Dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej, proponujemy dodatkowe śniadanie o godzinie 7:00 i dodatkowy podwieczorek o godzinie 17:00.
7. Stawkę dzienną za żywienie na następny rok przedszkolny ustala dyrektor zarządzający do 31 maja danego roku.
8. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.
9. Przedszkole prowadzi kuchnię dla dzieci z różnymi alergiami. Posiłki zastępcze przygotowywane są z produktów ogólnie dostępnych. Jeśli rodzice życzą sobie, aby dzieci otrzymywały pożywienie specjalne (przyrządzane z produktów pochodzących ze sklepów specjalistycznych), powinni te produkty dostarczyć do przedszkola.

 

 

§ 2
Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu


1. Dziecko ma prawo przebywać na terenie przedszkola w dni powszednie w godzinach 6:30 - 18.00, przez 12 miesięcy w roku. Do dnia 31 maja każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Praca przedszkola w okresie wakacyjnym uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci. Pozwoli to lepiej zaplanować i zorganizować pracę.
2. W okresie wakacji prowadzone są zajęcia w formie ?akcji letniej' ukierunkowane na jak najprzyjemniejsze spędzenie przez dzieci czasu w formie: zabawy, wycieczek, teatrzyków, konkursów, zajęć sportowych, pobytu na świeżym powietrzu i innych form.
3. Praca programowa w przedszkolu prowadzona jest od 1 września do 30 czerwca. Czas na realizację podstawy programowej to godzina 8:00 -13:00. Po godzinie 13.00 prowadzone są zajęcia dodatkowe, ogólnorozwojowe, sportowe, korekcyjno-kompensacyjne i inne.
4. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają z odpoczynku poobiedniego z możliwością snu (dzieci 3, 4 letnie). Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie odpoczynku dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.
5. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
6. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka i upoważnione do odbioru. Wzór upoważnienia dostępny na stronie internetowej i sekretariacie. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.
7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.
9. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.
10. Rodzice ponoszą koszty związane z obowiązkowym grupowym ubezpieczeniem dziecka. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na zebraniach z rodzicami we wrześniu każdego roku.
11. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.
12. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne.
13. Rodzice mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.
 

 

§ 3
Przedszkole a zdrowie dziecka


1. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.

2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych, jak również przedstawienie na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. W przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

? mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),

? są przeziębione lub chore,

? są w trakcie leczenia antybiotykowego,

? mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

3. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu (antybiotyki, leki przeciwzapalne, gorączkowe). Podajemy wyłącznie za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa leki na alergie.
4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
5. Obowiązkiem rodzica w przypadku alergii pokarmowej jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
6. Obowiązkiem rodzica w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.
7. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).
8. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, a obowiązkiem rodzica po uzyskaniu informacji od nauczyciela jest jak najszybszy odbiór dziecka z przedszkola.
9. Obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
? wieje silny wiatr,
? pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
? temperatura jest niższa od -10o C,
? na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
? zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w budynku.
 

 

§ 4

 

Dziecko ma prawo do

1. Akceptacji takim jakie jest.

2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.

6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

7. Pomocy ze strony osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

8. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

9. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

10. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone.

11. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.

12. Poczucia bezpieczeństwa.

13. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej.

14. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych.

15. Poszanowania godności i własności osobistej.

16. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

§ 5

 

Dzieci mają obowiązek

1. Zgodnie współżyć z rówieśnikami, przestrzegać zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej.

2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.

3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.

4. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników.

5. Nie krzywdzić siebie i innych.

6. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.

7. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.

8. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

9. Każdorazowo zgłaszać nauczycielowi konieczność oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny).

10. Informować nauczyciela o problemach fizjologicznych.

11. Szanować zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracać zabawki pożyczone z przedszkola lub od kolegów.

12. Słuchać i wykonywać polecenia, a także odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

 

§ 6

 

Rodzice zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Statutu Przedszkola Niepublicznego ?Artedoo", Regulaminu Przedszkola oraz procedur obowiązujących w placówce.

2. Uiszczania regularnie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 5-tego każdego miesiąca.

3. Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka.

4. Informowania o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu w tym chorobach, (alergiach, uczuleniach, chorobach zakaźnych itd.).

5. Powiadamiania dyrektora zarządzającego placówką o wszelkich zmianach w zakresie danych, w szczególności dotyczących adresu zamieszkania lub zameldowania.

6. Osobistego przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola lub przez upoważnione osoby Druk upoważnienia do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie przedszkola. Jeżeli jest to jednorazowe upoważnienie, to trzeba również o nim uprzedzić wcześniej lub telefonicznie poinformować nauczyciela.

7. Udziału w organizowanych w Przedszkolu zebraniach i zajęciach.

8. Informowania (telefonicznie) najpóźniej do godziny 7.30 spóźnienia dziecka w danym dniu, jeśli godziny przyprowadzania wpisane przez Państwa w ?Karcie Zgłoszenia" są inne.

9. Zgłaszania każdorazowo (telefonicznie lub osobiście) dłuższej, planowanej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub np. wyjazdem.

10. Przestrzeganie zasad ustalonych z nauczycielem dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego.

11. Ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju.

12. Zapewnić dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni usprawiedliwić ją.

 


§ 7
Opłaty*

 

1. Opłata rekrutacyjna jednorazowa (wpisowe) - wnoszona w momencie zapisu ? nie podlega zwrotowi. Pieniądze pozyskane z opłaty rekrutacyjnej zostaną spożytkowane na zakup wyposażenia dydaktycznego dla dzieci, jak również opłacenie imprez, teatrzyków w danym roku przedszkolnym.
2. Miesięczna opłata stała - czesne + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu określona jest do 31 maja danego roku na kolejny rok przedszkolny przez dyrektora zarządzającego.
3. Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca, na konto Przedszkola (podane na stronie internetowej Przedszkola lub w Przedszkolu na tablicy) lub bezpośrednio na terenie placówki.
4. W sytuacji zalegania z odpłatnością, Organ Prowadzący Przedszkole naliczy odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora zarządzającego, termin płatności może ulec zmianie.
5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu odliczana będzie stawka żywieniowa (stawka x ilość dni nieobecnych) w kolejnym miesiącu, jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godziny 8.00 danego dnia.
6. Opłata stała - czesne nie ulega zwrotowi. Jednak może być ona zmniejszona o 20% jeżeli:
- w okresie wakacji dziecko jest nieobecne cały miesiąc (od 1 dnia miesiąca do 31 dnia miesiąca)

- w ciągu roku przedszkolnego dziecko jest nieobecne przez miesiąc (od 1 do 31 danego miesiąca), a powodem jest zły stan zdrowia (hospitalizacja, wyjazd sanatoryjny).
7. Rodzice ponoszą również koszty wybranych przez siebie zajęć dodatkowych oraz innych opłat ustalonych na zebraniu, związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu, wycieczkami (opłata za autokar, bilety wstępu).
8. Zwrot za zajęcia dodatkowe nie jest uwzględniany, ponieważ jest kalkulowany w opariu o deklaracje dzieci. Jednak może być zmniejszony o 20% jeżeli:

- w ciągu roku przedszkolnego dziecko jest nieobecne przez miesiąc (od 1do 31 danego miesiąca), a powodem jest zły stan zdrowia (hospitalizacja, wyjazd sanatoryjny).

9. W przypadku gdy rodzic nie odbierze dziecka do godziny 18.00, nauczyciel ma obowiązek pozostania z dzieckiem do momentu zgłoszenia się rodzica/opiekuna. Za każdą godzinę spóźnienia rodzic jest zobowiązany zapłacić dodatkową opłatę wskazaną w ofercie cenowej i umowie cywilno-prawnej. Dopuszcza się 15 minutowe spóźnienie tzn., że opłata zostanie naliczona dopiero po godzinie 18.15. Każda rozpoczęta godzina z założeniem 15 minut tolerancji, będzie naliczana do zapłaty.

 

 

§8

Zasady rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole


1. W przypadku powiadomieniu o rezygnacji z Przedszkola uiszczona opłata rekrutacyjna na poczet wpisowego nie podlega zwrotowi.
2. Rezygnacja z usług świadczonych przez Przedszkole wymaga wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, z zachowaniem formy pisemnej i 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Rezygnacja z usług świadczonych przez Przedszkole staje się skuteczna na koniec 30-dniowego okresu wypowiedzenia w/w umowy. Jeśli 30-dniowy okres wypowiedzenia obejmuje kolejny miesiąc kalendarzowy rezygnacja staje się skuteczna na koniec tego miesiąca.
4. Złożenie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług nie zwalnia rodzica od pokrycia opłat bieżących, wynikających z w/w umowy, aż do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.
 

 

§9
Skreślenie dziecka z listy

 

1. Organ Prowadzący Przedszkole ma prawo do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku naruszenia przez rodziców/prawnych opiekunów postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Przedszkola.
2. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora zarządzającego (organ prowadzący), w szczególności gdy rodzice/prawni opiekunowie:
1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu,
2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat obowiązujących w placówce na zasadach określonych w statucie, regulaminie przedszkola i zawartej umowie cywilno ? prawnej,
3) zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno ? wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,
4) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:
5) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
6) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
7) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień regulaminu przedszkola i statutu.
3. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
4. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

 


§10
Postanowienia końcowe


1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

*Opłaty na kolejny rok szkolny organ prowadzący podaje do końca maja danego roku.